Hoppa till innehåll

Styrdokument

Styrdokument

Ändamål och inriktning

Dalapop är ett regionalt resurs- och produktionscentrum till stöd för aktörer inom populärmusiken i Dalarnas län. Dalapop stärker den regionala musikbranschen och stimulerar tillväxten inom, och i anslutning till, de kulturella och kreativa näringarna.

Ambitionen är att skapa och etablera en modell som stödjer aktörer inom musiklivet i Dalarna att utvecklas till professionella yrkesutövare inom musikbranschen genom eget företag, anställning eller yrkesutbildning inom musikbranschen.

Detta ska leda till utveckling av musikbranschernas verksamheter med fokus på upplevelseproduktion samt bidra till klusterutveckling och att det kluster som Dalapop representerar utvecklas till att bli nationellt ledande och internationellt intressant.

Detta sker genom att stödja regionala musikaktörer. Dalapop bidrar med kunskaper, kontakter, personella och ekonomiska resurser i form av support och/eller samproduktionsinsatser. Dalapop marknadsför det regionala musiklivet i Dalarna i media och på nätet samt utgör en plattform och mötesplats för samverkan och informationsutbyte.

Dalapop ska verka för en jämställd musikbransch och har hela Dalarnas län som verksamhetsområde.

Genremässigt är verksamhetsområdet populärmusik med inriktning på uttrycksformer riktade till en yngre publik och som inte stöds av andra regionala institutioner. Den övergripande målsättningen är att insatserna ska gynna utvecklingen av det regionala musiklivet och komma Dalarnas musiker, låtskrivare, musiktekniker och producenter till del.

Huvudman för Dalapop är Musik i Dalarna.

Policy

Dalapop prioriterar musikaliska akter och produktioner som bedöms ha en professionell potential. Huvuddelen av musikerna och övriga medverkande ska vara bosatta i Dalarnas län. Stöd ges även till personer från Dalarna, som är bosatta utanför länet, men som har en stark förankring till sina hemorter och tillför värden som artister och ambassadörer.

Verksamheten utgår från ett demokratiskt synsätt där rätten att uttrycka sig är grundläggande och den konstnärliga friheten har stort utrymme och egenvärde. Dalapop får inte diskriminera någon på grund av politisk eller religiös åsikt, kön eller sexuell läggning, språk eller etnisk härkomst. Dalapop får ej ge stöd till produktioner som har uppenbart sexistiska, rasistiska, eller brottsliga uppsåt. Eftersom musikbranschen domineras av män ska kvinnliga musikers villkor särskilt uppmärksammas och insatser göras för att stödja deras ambitioner.